Psychologische behandeling voor kinderen en jeugdigen

 

De coöperatie PsyWijzer bestaat uit vrijgevestigde gezondheidszorg-psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg in de West Brabantse regio van Bergen op Zoom tot en met Tilburg. Een deel van de therapeuten is werkzaam met kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Evenals bij volwassenen is de psychologische zorg onderverdeeld in een Generalistische Basis GGZ en een Specialistische GGZ.

Een psycholoog van PsyWijzer voldoet aan de kwaliteitseisen die door de beroepsverenigingen en de overheid worden gesteld. Het doel is om een zo goed mogelijk bij het kind of de jeugdige passende behandeling aan te bieden.

Alle psychologen hebben een netwerk binnen de regio.

Zo zijn bij lokale huisartsen en scholen goed onderhouden een netwerk met andere kinder- en jeugd-hulpverleners, zoals logopedisten, fysiotherapeuten, GGD-jeugdartsen, kinderpsychiaters, interne begeleiders, remedial teachers en diëtisten.

Voordelen vrijgevestigde praktijk:

Kleinschaligheid

Persoonlijke, professionele zorg op maat

Vrije keuze van behandelaar

Dichtbij huis, goed ingebed in de lokale situatie

Maximale discretie door beroepsgeheim

Kinder- en jeugdpsychotherapie, voor wie?

De vrijgevestigde (kinder- en jeugd)psycholoog en psychotherapeut speelt binnen uw gemeente een belangrijke rol bij goede (psycho)diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen met problemen op psychisch, sociaal-emotioneel of gedragsmatig gebied.

Veel voorkomende problemen bij kinderen en jeugdigen

  • Aanpassingsproblemen, stemmingsproblemen, gedragsstoornissen, angststoornissen, trauma’s, regulatie- en integratieproblemen               

  • Gezinsproblematiek

  • Ontwikkelingsproblematiek, zoals aandacht- en concentratieproblemen (ADHD/ADD) of autismespectrumstoornissen (ASS)

Therapievormen

Individuele psychotherapie

Speltherapie

Systeem/gezinstherapie

Therapeutische ouderbegeleiding

Groepstherapie

Gang van zaken

In het kader van intake en diagnostiek brengt de psycholoog of psychotherapeut eerst het functioneren van het kind en zijn of haar omgeving zorgvuldig in kaart. Dat doet de psycholoog in nauwe samenwerking met ouders en school. Hierna wordt de behandeling gekozen die het best bij de problematiek aansluit. Het doel is de ontwikkeling van het kind of de jongere bij te sturen of weer op gang te brengen, het zelfinzicht te stimuleren en te versterken, of hem of haar op weg te helpen om op een adequatere manier te functioneren in het gezin, op school en in de maatschappij. Doel kan ook zijn de ouders/verzorgers meer inzicht te geven in het functioneren van het kind of jongere en hen indien nodig te adviseren bij het zoeken naar hulp voor hun eigen problemen.

 

In de praktijk blijken de huisarts, wijkteams/CJG en de schoolarts belangrijke verwijzers. Maar ook medisch specialisten en GGZ-instellingen verwijzen naar de vrijgevestigde psycholoog of psychotherapeut. Aanmelding kan ook plaats vinden voor een second opinion.

 

Vanaf 1 januari 2015 zijn kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met psychische of sociaal-emotionele problemen voor de organisatie en vergoeding van psychologische zorg aangewezen op de gemeente.

 

​​​​​​Door te kiezen voor psychologen van Psywijzer, kiest u voor betrokken, professionele hulpverleners, die een uitgebreid netwerk hebben en die gezamenlijk verschillende specialismen in de kinder- en jeugd psychologische zorg in huis hebben.